HT Laser banneri 1

HT Laser Oy - Eettinen ohje

EETTINEN OHJE

Haluamme olla ja näkyä Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien silmissä luotettavana ja rehellisenä yrityksenä, joka vastaa sitoumuksistaan.

HT Laser Oy arvostaa pitkäaikaisia liikesuhteita, joiden avulla se voi luoda asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa sekä tarjota henkilöstölleen turvallisia ja haasteellisia työpaikkoja.

Eettiset ohjeet ovat luonnollinen osa toimintaamme ja tuomme ne esille osana yhteistoimintaa kumppaneidemme kanssa

LAIT, SÄÄNNÖT JA SÄÄNTELYT SEKÄ SOPIMUKSET

Toimimme lakien ja yhtiötä sitovien kansainvälisten sopimusten puitteissa. Kunnioitamme ja noudatamme kilpailusäännöksiä, ympäristölainsäädäntöä, työelämää koskevaa lainsäädäntöä ja toiminnallemme puitteita asettavia sopimuksia sekä turvallisuus- ja muita määräyksiä sekä hyvää hallintotapaa. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

HT Laser Oy osoittaa rehellisyyttä ja avoimuutta yhteistyössä liikekumppaniensa kanssa ja kunnioittaa tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Emme hyödynnä konfliktimineraaleja (malmeja kriisialueilta, joita käytetään kullan, tinan, wolframin ja tantaalin valmistuksessa) ja vaadimme myös omilta toimittajiltamme konfliktimineraalit kieltävää politiikkaa.

KILPAILUKYSYMYKSET JA ETURISTIRIIDAT

HT Laser Oy:n palveluksessa olevien on sovittava esimiehen kanssa kirjallisesti HT Laser Oy:n ulkopuolella harjoittamastaan liiketoiminnasta tai luottamustoimistaan (hallitusjäsenyydet jne.). He eivät saa työskennellä tai edes epäsuorasti olla mukana toiminnassa, joka kilpailee tai tekee kauppoja HT Laser Oy:n kanssa.

HT Laser Oy:ssä työskentelevät eivät saa osallistua toimintaan, josta saattaa seurata eturistiriitoja eivätkä he saa hyödyntää suhteitaan yhteistyökumppaneihin oman edun saavuttamiseksi eivätkä työntekijät eivät saa maksa eivätkä tarjoudu maksamaan lahjuksia tai laittomia maksuja viranomaisille, tai muille osapuolille liiketoiminnan edistämiseksi.

HT Laser Oy työntekijät eivät saa käyttää henkilökohtaisesti hyväkseen yrityksen sisäisiä tietoja tai asemaansa tai sitä kautta avautuvia tilaisuuksia tai avustaa muita näiden tietojen tai aseman hyväksikäytössä. Yhtiön omaisuutta saa käyttää vain lailliseen liiketoimintaan tai muihin luvallisiin tarkoituksiin. HT Laser Oy työntekijät eivät saa ryhtyä yhtiön liiketoiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan.

HT Laser Oy:n työntekijöiden on vältettävä sellaisten päätösten tekoa, jotka perustuvat tai vaikuttavat perustuvan saatuihin liikelahjoihin. Tähän kuuluvat sellaisten henkilökohtaisten lahjojen tai palvelujen antaminen tai ottaminen (kuten liikelounaan tai osallistumisen normaaliin liiketoimintaan kuulumattomaan edustamiseen), joiden arvo ylittää normaalin yhteistyössä edustamisen. Tähän sisältyy myös se, ettei pyydetä tai anneta minkäänlaisia lupauksia lahjojen yhteydessä.
Kotimaahan tai ulkomaille tehtävien matkojen tarjoaminen ja/tai vastaanottaminen edellyttää esimiehen lupaa.

HT Laser Oy ei ota puoluepoliittista kantaa, mutta henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnallisiin asioihin, huomioiden kuitenkin normaalit jääviyssäännökset.

HT Laser Oy tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja pyrkii edesauttamaan niiden toteutumista.

MONIMUOTOISUUS JA TASA-ARVO

Saman kohtelun ja samojen mahdollisuuksien tulee koskea kaikkia, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, kansallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

HENKINEN TAI RUUMIILLINEN UHKA TAI RANKAISEMINEN

HT Laser Oy:ssä ei hyväksytä minkäänlaista henkisiä eikä ruumiillisia rangaistuksia, rangaistuksella uhkaamista, syrjintää työhönotossa tai työssä, työpaikkakiusausta, sukupuolista tai muuta ahdistelua eikä pakko- tai muuta tahdonvastaista työtä.

TYÖ JA VAPAA-AIKA, TURVALLISUUS JA TASA-ARVO

Arvostamme henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja työskentelee aktiivisesti sen puolesta.

Turvallinen, terveellinen ja hygieeninen työympäristö on tunnusomaista toiminnalle ja hankkeille, joihin osallistumme. Työperäisten tapaturmien ja henkilövahinkojen osalta tavoitteena on nollataso.

Kunnioitamme ja seuraamme sosiaaliturvaa käsitteleviä kansallisia lakeja ja sopimuksia. Lapsityövoimaa emme käytä. Työntekijöiden ja muiden henkilökuntaan kuuluvien on oltava vähintään 15-vuotiaita tai yleisen oppivelvollisuusiän saavuttaneita.

Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta järjestäytyä vapaavalintaiseen työntekijäjärjestöön ja neuvotella kollektiivisesti

Työntekijöiden edustajia ei saa syrjiä ja heille pitää antaa mahdollisuus suorittaa tehtävänsä.

YRITYKSEN JA SEN HENKILÖSTÖN VASTUU

Eettisten ohjeiden noudattaminen on koko henkilöstön asia.
Jokainen esimies on omalla vastuualueellaan velvollinen varmistamaan, että sekä työntekijät että yhteistyökumppanit tarvittavassa laajuudessa tuntevat eettisten ohjeiden sisällön ja niiden noudattamista koskevat vaatimukset.
HT Laser Oy:n johdon ja muiden esimiesten on myös näytettävä hyvää esimerkkiä

SEURANTA

Eettisten ohjeiden noudattamista seurataan jatkuvasti, luonnollisena osana päivittäistä toimintaa. Toistuvat ja vakavat poikkeamat eettisistä ohjeista johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Mikäli joku yhteistyökumppaneista tietoisesti ja toistuvasti toimii eettisten ohjeittemme vastaisesti, yhteistyö lopetetaan.

Jukka Teiskonen
Toimitusjohtaja

HT Laser Oy • 010 7745 000 • info@htlaser.fi

© HT Laser 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®