KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HT Laser Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-044, ul.
Mogileńska 50.

2) Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się mailowo: biuro@htlaser.fi,
telefonicznie: +61 873 00 20 lub drogą pocztową: ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony
interes Administratora) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Monitoring swoim zasięgiem obejmuje obszar hal produkcyjno-magazynowych oraz ciągi
komunikacyjne wewnątrz budynków użytkowanych przez Administratora.

5) Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania danych, nie dłużej niż 40 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu na podstawie prawa lub
Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania
zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

9) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.