Eettinen ohje

Haluamme olla ja näyttäytyä kumppaneillemme ja kaikille sidosryhmillemme luotettavana ja rehellisenä yrityksenä, joka vastaa sitoumuksistaan.

HT Laser Oy arvostaa pitkäaikaisia liikesuhteita, joiden avulla se voi luoda asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa sekä tarjota henkilöstölleen turvallisia ja haasteellisia työpaikkoja.

Eettiset ohjeet ohjaavat toimintaamme ja tuomme ne esille osana yhteistoimintaa kumppaneidemme kanssa.

Lainsäädäntö, sääntely ja sopimukset

Toimimme lakien ja yhtiötä sitovien kansainvälisten sopimusten mukaan. Kunnioitamme ja noudatamme kilpailusäännöksiä, ympäristölainsäädäntöä, työelämää koskevaa lainsäädäntöä ja toiminnallemme puitteita asettavia sopimuksia sekä turvallisuus- ja muita määräyksiä sekä hyvää hallintotapaa. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

HT Laser Oy osoittaa rehellisyyttä ja avoimuutta yhteistyössä liikekumppaniensa kanssa ja kunnioittaa tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Emme hyödynnä konfliktimineraaleja (malmeja kriisialueilta, joita käytetään kullan, tinan, wolframin ja tantaalin valmistuksessa) ja vaadimme myös omilta toimittajiltamme konfliktimineraalit kieltävää politiikkaa.

Kilpailukysymykset ja eturistiriidat

HT Laser Oy:n palveluksessa olevien on sovittava esimiehensä kanssa kirjallisesti HT Laser Oy:n ulkopuolella harjoittamastaan liiketoiminnasta tai luottamustoimistaan (yritystoimintaan liittyvät hallitusjäsenyydet jne.). He eivät saa työskennellä tai edes epäsuorasti olla mukana toiminnassa, joka kilpailee tai on liikesuhteessa HT Laser Oy:n kanssa, ellei siitä ole erikseen sovittu. HT Laser Oy:n työntekijät eivät saa ryhtyä yhtiön liiketoiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan.

HT Laser Oy työntekijät eivät saa käyttää henkilökohtaiseksi hyväkseen yrityksen sisäisiä tietoja tai asemaansa tai sitä kautta avautuvia tilaisuuksia. He eivät myöskään saa avustaa muita tietojen tai aseman hyväksikäytössä. Yhtiön omaisuutta saa käyttää vain lailliseen liiketoimintaan tai muihin luvallisiin tarkoituksiin.

HT Laser Oy:ssä työskentelevät eivät saa osallistua toimintaan, josta saattaa seurata eturistiriitoja eivätkä he saa hyödyntää suhteitaan yhteistyökumppaneihimme oman edun saavuttamiseksi. HT Laser Oy:n työntekijät eivät saa maksaa eivätkä tarjoudu maksamaan lahjuksia tai laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille liiketoiminnan edistämiseksi.

HT Laser Oy:n työntekijöiden on vältettävä sellaisten päätösten tekoa, jotka perustuvat tai vaikuttavat perustuvan saatuihin liikelahjoihin. Tähän kuuluvat sellaisten henkilökohtaisten lahjojen tai palvelujen antaminen tai vastaanottaminen (kuten liikelounas tai osallistuminen normaaliin liiketoimintaan kuulumattomaan edustamiseen), joiden arvo ylittää normaaliin yhteistyöhön kuuluvan edustamisen. Tähän sisältyy myös se, ettei liikelahjojen yhteydessä pyydetä tai anneta minkäänlaisia lupauksia. Kotimaahan tai ulkomaille tehtävien matkojen tarjoaminen tai vastaanottaminen edellyttää esimiehen lupaa.

HT Laser Oy ei ota puoluepoliittista kantaa, mutta henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, huomioiden kuitenkin normaalit jääviyssäännökset.

HT Laser Oy tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja pyrkii edesauttamaan niiden toteutumista.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Saman kohtelun ja samojen mahdollisuuksien tulee koskea kaikkia etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, kansallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Henkinen tai ruumiillinen uhka tai rankaiseminen

HT Laser Oy:ssä ei hyväksytä minkäänlaista henkisiä eikä ruumiillisia rangaistuksia, rangaistuksella uhkaamista, syrjintää työhönotossa tai työssä, työpaikkakiusaamista, seksuaalista tai muuta ahdistelua eikä pakko- tai muuta tahdonvastaista työtä.

 

Työ ja vapaa-aika, turvallisuus ja järjestäytymisoikeus

Arvostamme henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja työskentelemme aktiivisesti sen puolesta.

Turvallinen, terveellinen ja hygieeninen työympäristö on tunnusomaista toiminnalle ja hankkeille, joihin osallistumme. Työperäisten tapaturmien ja henkilövahinkojen osalta tavoitteena on nollataso.

Kunnioitamme ja seuraamme sosiaaliturvaa käsitteleviä kansallisia lakeja ja sopimuksia. Lapsityövoimaa emme käytä. Työntekijöiden ja muiden henkilökuntaan kuuluvien on oltava vähintään 15-vuotiaita tai paikallisen lainsäädännön mukaan.

Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta järjestäytyä vapaavalintaiseen työntekijäjärjestöön ja neuvotella kollektiivisesti. Työntekijöiden edustajia ei saa syrjiä ja heille pitää antaa mahdollisuus suorittaa tehtävänsä.

 

Yrityksen ja sen henkilöstön vastuu

Eettisten ohjeiden noudattaminen on koko henkilöstön asia. Jokainen esihenkilö on omalla vastuualueellaan velvollinen varmistamaan, että sekä työntekijät että yhteistyökumppanit tarvittavassa laajuudessa tuntevat eettisten ohjeiden sisällön ja niiden noudattamista koskevat vaatimukset. HT Laser Oy:n johdon ja muiden esihenkilöiden on näytettävä tässä hyvää esimerkkiä.

 

Seuranta

Eettisten ohjeiden noudattamista seurataan jatkuvasti, luonnollisena osana päivittäistä toimintaa. Epäillyistä rikkomuksista voi aina ilmoittaa esihenkilölle, hänen esihenkilölleen tai HR:n edustajille. Toistuvat ja vakavat poikkeamat eettisistä ohjeista johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Mikäli joku yhteistyökumppaneista tietoisesti ja toistuvasti toimii eettisten ohjeidemme vastaisesti, yhteistyö lopetetaan.

 

Markus Lehti
Toimitusjohtaja